czwartek, 9 sierpnia 2018

Jak ustawić własne czcionki w aplikacji

 1. Pobierz pliki czcionek, których potrzebujesz
 2. Przekonwertuj czcionki do formatu .ttf (jeśli są w innym)
 3. Utwórz katalog czcionek w swoim projekcie (jeśli go nie ma)
  1. Wybierz menu konekstowe z katalogu res
  2. New -> Android Resource Directory
  3. Recource type: font
 4. Dodaj do katalogu font swoje czcionki
 5. Wprowadź swoje czcionki do projektu, np.
  1. Dodaj je do swojego stylu: <item name="android:fontFamily">@font/pt_sans</item> (API >=16)
  2. Dodaj je do swojego obiektu tekstowego w layout: android:fontFamily="@font/pt_sans"
  3. Dodaj je w kodzie swojej aplikacji do obiektu tekstowego

wtorek, 7 sierpnia 2018

Exception - org.json.JSON.typeMismatch

Dlaczego wystąpił?

Myślałam, że parsowany string to JSONObject a to był JSONArray.
Plik .json (a właściwie String) zrobiłam sama, więc wystarczyło usunąć [ ] z początku i końca.

niedziela, 5 sierpnia 2018

Room - kilka słów o przechowywaniu danych

 1. Dodaj odpowiednie zależności do build.gradle(Module: app)
  def room_version = "1.1.1"
  implementation "android.arch.persistence.room:runtime:$room_version"
  annotationProcessor "android.arch.persistence.room:compiler:$room_version"
  testImplementation "android.arch.persistence.room:testing:$room_version"
 2. Zsynchronizuj build.gradle
  1. kliknij prawym przyciskiem na build.gradle
  2. wybierz Synchronize build.gradle
 3. Dodaj klasę obiektu, który będzie reprezentował tabelę
  1. Daj jej annotację @Entity
  2. Dodaj kolumnę @PrimaryKey
  3. Dodaj pozostałe kolumny
  4. Dodaj gettery i settery elementów obiektu (na potrzeby Room)
   @Entity
   public class StoryObject {
       @PrimaryKey
       private int storyId;
       @ColumnInfo(name = "main_text")
       private String mainText;
 4. Stwórz interfejs z metodami dostępu do bazy - DAO
  1. Daj jej annotację @Dao
  2. Dodaj metody dostępu (napisane w SQL)
   @Dao
   public interface StoryDao {
       @Query("SELECT * FROM story")
       List<StoryObject> getAll();
       @Insert
       void insertAll(StoryObject... objects);
       @Delete
       void delete(StoryObject object);
   }
 5. Stwórz klasę (abstract) bazy danych
  1. Dodaj jej annotację @Database i przypisz klasy, które ją reprezentują (entities)
  2. Dodaj metodę (abstract), która zwróci odpowiedni obiekt Dao
   @Database(entities = {StoryObject.class}, version = 1)
   public abstract class StoryDatabase extends RoomDatabase {
       public abstract StoryDao getStoryDao();
   }
 6. W kodzie aplikacji wywołaj budowanie bazy danych
  StoryDatabase db = Room.databaseBuilder(getApplicationContext(),
          StoryDatabase.class, "story_database").build();

poniedziałek, 30 lipca 2018

Release – checklista

 • Change log - powiązanie z zadaniami (historyjkami) - scope of work vs lista commitów
 • Kiedy wypuszczono produkt
 • Jaki jest tag w repozytorium
 • Jakie były testy i gdzie są raporty
 • Gdzie znajduje się backup
 • Dokumentacja i konfiguracja - aktualne wersje

sobota, 28 lipca 2018

Android - testy wydania

Kilka dni temu wysłałam kolejną wersję aplikacji, jeszcze ciągle w wersji próbnej, testowej, w trakcie pracy. Ogólnie wydawałoby się - nic poważnego. Ale jednak wysłałam ją komuś - to jest poważne, powinnam być za to odpowiedzialna. Zrozumiałam, że nie zrobiłam jej wcześniej absolutnie podstawowych testów wydania. Nawet nie mam przygotowanych... Pora to zmienić.

Testy wydania aplikacji - android (ogólne)

 1. Aplikacja aktualizuje się z poprzedniej wersji do nowej (update)
 2. Aplikacja w aktualnej wersji może być zainstalowana na "czystym" urządzeniu (na takim, na którym nie jest zainstalowana) (instal)
 3. Aplikacja po wybraniu ikony włącza się i pokazuje ekran startowy (start)
 4. Aplikacja po wybraniu przycisku cofinij wyłącza się (end)
 5. Aplikacja wykonuje podstawową funkcję (work)
 6. Aplikacja aktualizuje się do poprzedniej wersji (downgrade)

Testy wydania aplikacji - android (dodatkowe)

 1. Aplikacja działa bez internetu (internet permission)
  1. brak wyjątków
  2. informacja o braku połączenia
  3. niezakłócone działanie
 2. Aplikacja działa przy obracaniu ekranu (orientation)
  1. dźwięk
  2. obraz
  3. funkcje
 3. ...

poniedziałek, 23 lipca 2018

Jak dodać odtwarzacz audio?

 1. Dodaj do pliku build.gradle -> dependencies
  compile 'com.google.android.exoplayer:exoplayer:r2.2.0'
 2. Dodaj do swojej aktywności
  implements View.OnClickListener, ExoPlayer.EventListener
 3. Dodaj do swojej aktywności obsługującej audio zmienne ExoPlayer
  private SimpleExoPlayer mExoPlayer;
  private SimpleExoPlayerView mPlayerView;
  private static MediaSessionCompat mMediaSession;
  private PlaybackStateCompat.Builder mStateBuilder;
  private NotificationManager mNotificationManager;
 4. Zainicjalizuj wstępnie zmienne
  mPlayerView = (SimpleExoPlayerView) findViewById(R.id.playerView);
  mPlayerView.setPlayer(mExoPlayer);
  initializeMediaSession();
  initializePlayer(Uri.parse(audioPath));

 5. Zaimplementuj inicjalizację MediaSession
   mMediaSession = new MediaSessionCompat(this, this.getClass().getSimpleName());
  mMediaSession.setFlags(
          MediaSessionCompat.FLAG_HANDLES_MEDIA_BUTTONS |
                  MediaSessionCompat.FLAG_HANDLES_TRANSPORT_CONTROLS);
  mMediaSession.setMediaButtonReceiver(null);
  mStateBuilder = new PlaybackStateCompat.Builder()
          .setActions(
                  PlaybackStateCompat.ACTION_PLAY |
                  PlaybackStateCompat.ACTION_PAUSE |
                  PlaybackStateCompat.ACTION_SKIP_TO_PREVIOUS |
                  PlaybackStateCompat.ACTION_PLAY_PAUSE);
  mMediaSession.setPlaybackState(mStateBuilder.build());
  mMediaSession.setCallback(new MySessionCallback());
  mMediaSession.setActive(true);
 6. Zaimplementuj podklasę MySessionCallback
          @Override
          public void onPlay() {
              mExoPlayer.setPlayWhenReady(true);
          }

          @Override
          public void onPause() {
              mExoPlayer.setPlayWhenReady(false);
          }

          @Override
          public void onSkipToPrevious() {
              mExoPlayer.seekTo(0);
          }
 7. Zaimplementuj inicjalizację playera
  if (mExoPlayer == null) {
      // Create an instance of the ExoPlayer.
      TrackSelector trackSelector = new DefaultTrackSelector();
      LoadControl loadControl = new DefaultLoadControl();
      mExoPlayer = ExoPlayerFactory.newSimpleInstance(this, trackSelector, loadControl);
      mPlayerView.setPlayer(mExoPlayer);

      // Set the ExoPlayer.EventListener to this activity.
      mExoPlayer.addListener(this);
     
      // Prepare the MediaSource.
      String userAgent = Util.getUserAgent(this, "ClassicalMusicQuiz");
      MediaSource mediaSource = new ExtractorMediaSource(mediaUri, new DefaultDataSourceFactory(
              this, userAgent), new DefaultExtractorsFactory(), null, null);
      mExoPlayer.prepare(mediaSource);
      mExoPlayer.setPlayWhenReady(true);
  }
 8. Zaimplementuj funkcję zamykania playera
  mNotificationManager.cancelAll();
  mExoPlayer.stop();
  mExoPlayer.release();
  mExoPlayer = null;
 9. Dodaj funkcję zamykania playera do odDestroy()
      super.onDestroy();
      releasePlayer();
      mMediaSession.setActive(false);
 10. Zaimplementuj funkcję onPlayerStateChanged()
  if((playbackState == ExoPlayer.STATE_READY) && playWhenReady){
      mStateBuilder.setState(PlaybackStateCompat.STATE_PLAYING,
              mExoPlayer.getCurrentPosition(), 1f);
  } else if((playbackState == ExoPlayer.STATE_READY)){
      mStateBuilder.setState(PlaybackStateCompat.STATE_PAUSED,
              mExoPlayer.getCurrentPosition(), 1f);
  }
  mMediaSession.setPlaybackState(mStateBuilder.build());
  showNotification(mStateBuilder.build());
 11. Zaimplementuj MediaReceiver
  public static class MediaReceiver extends BroadcastReceiver {
      public MediaReceiver() {
      }

      @Override
      public void onReceive(Context context, Intent intent) {
          MediaButtonReceiver.handleIntent(mMediaSession, intent);
      }
  }
 12. Dodaj do manifestu aktywność obsługującą odtwarzacz
  <activity android:name=".QuizActivity"
      android:launchMode="singleTop"/>
  <receiver android:name=".QuizActivity$MediaReceiver">
      <intent-filter>
          <action android:name="android.intent.action.MEDIA_BUTTON" />
      </intent-filter>
  </receiver>
 13. Przygotuj layout uwzględniający SimpleExoPlayerView
   <com.google.android.exoplayer2.ui.SimpleExoPlayerView
          android:id="@+id/playerView"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_marginTop="0dp"
          android:layout_marginRight="0dp"
          android:layout_marginBottom="0dp"
          android:layout_marginLeft="0dp"/>

niedziela, 22 lipca 2018

Jak przechowywać dane - json

Jedną z możliwości przechowywania danych jest plik w formacie .json (JavaScript Object Notation).

Cechy w porównaniu z XML i JAML
 • dostęp do danych w formacie JSON jest bardziej naturalny z poziomu języka JavaScript niż dostęp do tych samych danych w formacie XML
 • nie jest już jednak tak naturalny dla Javy i wymaga stosowania specjalnych bibliotek
 • w nowszych wersjach standardów dopuszczana jest wymiana danych za pomocą JSON-a (np. w REST)
 • w praktyce zajmuje znacząco mniej miejsca niż analogiczny obiekt przesyłany za pomocą formatu XLM.
 • JSON jest łatwiejszy do analizowania składni niż jego nadzbiór YAML
Przykład (kurs android - udacity)

[

{

"name": "Toccata and Fugue in D minor",

"id": 0,

"uri": "asset:///toccata_fugue.mp3",

"composer": "Johann Sebastian Bach",

"albumArtID": "bach"

},

{

"name": "Fur Elise",

"id": 1,

"uri": "asset:///fur_elise.mp3",

"composer": "Ludwig van Beethoven",

"albumArtID": "beethoven"

}
]


Jak zastosować?

Stworzyć obiekt .java, który będzie odczytywał dane, np.:

private Sample(int sampleID, String composer, String title, String uri, String albumArtID) {
        mSampleID = sampleID;
        mComposer = composer;
        mTitle = title;
        mUri = uri;
        mAlbumArtID = albumArtID;
    }